Russ­me­dia Digi­tal GmbH
Geschäfts­füh­rer: Gerold Ried­mann, Georg Burtscher
Guten­berg­stra­ße 1, 6858 Schwarzach
Tele­fon: 0043 5572 501–727
Fax: 0043 5572 501–97727
E‑Mail: digital@russmedia.com

Fir­men­buch­num­mer: 240260 z
Fir­men­buch­ge­richt: Lan­des­ge­richt Feldkirch
UID-Nr.: ATU57445937
Es gel­ten die aktu­el­len AGB der Russ­me­dia Digi­tal GmbH.